Bağış ve Yardım Politikası

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş, sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve bağış ve yardım yapabilir.

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılabilmektedir.

Yapılan bağışlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulur.

BGYS Genel Politikası

 1. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. nin faaliyet gösterdiği Özel Güvenlik sektöründe güncel ihtiyaçlara cevap veren, iş ortakları ile hizmet sağladığı özel ve tüzel kişilere ait bilgi değerlerini gerektiği (yasal ve teknik) şekilde koruyan bir BGYS mimarisi ve sürekliliğini esas alır.
 2. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş tarafından oluşturulan BGYS’ nin tüm süreçlerinde; TSE- ISO / IEC 27001 BGYS kriterlerine göre, TSE- ISO / IEC 27002 BGYS içeriği birinci öncelikli dikkate alınır. BGYS nin tüm şartlarına ve ilgili yasa, mevzuat ve yönetmeliklerin gerektirdiği şartlara BGYS nin yürütülmesi sürecinde yönetim kurulu tarafından uyulacak, ilgili taraflarca uyulması sağlanacaktır. Çalışanların mevzuat ve yönetmeliklerin getirdiği sorumluluklara, uyması da taahhüt edilir. Aksi durumlarda personel için ilgili disiplin mevzuat esasları uygulanır.
 3. BGYS’ nin yürütülmesinde, planlama, uygulama, kontrol ve önlem / iyileştirme aşamaları (PUKÖ ) için ayrı ayrı yönetimsel destek sağlanır.
 4. Akdeniz Güvenlik Hizmetleri AŞ’nin, Mahmutbey Mahallesi Köprü Caddesi Kuğu Sokak Numara: 17 Kat:1/1 Bağcılar-İSTANBUL merkez adresinde ve İstanbul Adalet Sarayındaki (Çağlayan) tesislerinde yürütülen faaliyetlerde, BGYS de istenen standarttın sağlanması amacıyla, uygulanan ve uygulanması gereken güvenlik tedbirleri ve uygulama şekilleri açıklanır. Kapsam dahilindeki Bilgi varlıkları için açıkta risk bırakılmayacak şekilde riskler işlenir, geliştirilir.
 5. Bilmesi gereken prensibi çerçevesinde, ilgili tüm personel, Bu doküman ve Ek lerinin sadece ilgili hususlarını bilmek ve uygulamakla yükümlüdür.
 6. Uygulamada karşılaşılabilecek aksaklık ve eksik hususlar (raporlama), aşağıdan yukarı, eğitim, tetkik, kontrol, iyileştirme ve teşvik edici planlamalar yukarıdan aşağı doğru kapsayıcı şekilde yapılır.
 7. Bilgi Güvenlik Sorumlusu (BGS), Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. nin BGYS’ nin planlama etkinliği, ölçülmesi, sürekli iyileştirilmesi konularında üst yönetime karşı asıl sorumludur.
 8. Yılda bir (1) kez, son YGG için, BGYS Gözden geçirme raporu hazırlanır. Bu nedenle BG eğitimleri, mevcut dokümantasyonun gözden geçirilmesi, iç denetimin yapılması yılda en az 1 kez olacak şekilde uygulanır.
 9. BGYS Doküman ve Ek leri iç sorumlulara tebliğ tebellüğ belgesi düzenlenerek imza karşılığı, üçüncü kişiler ve dış bağlantılar için politika belgesi şirketin WEB sayfasında yayımlanır.

Bilgilendirme Politikası

Amaç:

Bu politikanın amacı Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 54 sayılı “Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Acıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” nin 26. maddesi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket etmek, açıklık ve şeffaflık ilkeleri gereği, pay sahipleri, menfaat sahiplerimizi ve diğer tüm tarafları eşit, adil, doğru ve eşzamanlı bir biçimde bilgilendirmektir.

Şirketimiz aşağıda sayılan bilgi verilecek menfaat sahiplerine kurumsal yönetim ilkeleri gereği ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere bilgilerin zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve kolay ulaşılabilir bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla bu politikayı hazırlamıştır.
Şirketimiz, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kanunu (“Kanun”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) düzenlemelerine uyar.

Yönetim kurulumuz kamunun aydınlatılmasıyla ilgili olarak hazırladığı bilgilendirme politikasını genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunar ve kamuya açıklar.

Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve  gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, genel kurulun bilgisine sunulur ve
kamuya açıklanır.

Yetki ve Sorumluluk

Şirkette kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmişlerdir. Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya duyurulur.

Kapsam

Kamuya acıklanacak bilgilerin kapsamı  2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun’daki duzenlemeler ve Seri VIII No: 54 sayılı “Ozel Durumların Kamuya Acıklanmasına İliskin Esaslar” Tebliği ile diğer tebliğlerde belirtilen talimatlar doğrultusunda yapılacaktır.
Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde bilgi verilecek menfaat sahipleri ve kuruluşlar şunlardır;

 1. Mevcut Yatırımcılar
 2. Potansiyel Yatırımcılar
 3. Menfaat sahipleri
 4. Düzenleyici kuruluşlar
 5. Kamuoyu

 

Bilgilendirme Araçları:
Bilgilendirme politikası aşağıda yer alan araçlar vasıtasıyla gerçekleştirilir.

 • Web sitesi  (İnternet sitesi bilgilendirmede aktif olarak kullanılır, periyodik güncellemeler yapılır.
 • Yatırımcılara yönelik toplantılar
 • Medya ve basın açıklamaları
 • Ticaret Sicili Gazetesi, diğer gazeteler vasıtasıyla yapılan duyurular (İzahname, sirküler, genel kurul çağrısı vb.)
 • Haber kanalları (Reuters, AP, Bloomberg, Foreks vs. )
 • Elektronik posta, mektup vs gibi iletişim araçları
 • Telefon, Faks vs.

 

Bilgilendirme Kapsamındaki Konular:

Yapılacak bilgilendirmeler aşağıda yer alan hususları kapsar:

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:
Şirket’in mali tabloları ve dipnotları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçirilir ve Yönetim Kurulu onayını takiben SPK , İMKB düzenlemeleri ve İMKB bildirimleri doğrultusunda İMKB’ye iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda, Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda da gönderilir.

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve kar dağıtım politikası internet sitesi ve diğer dağıtım organları vasıtasıyla yatırımcılara, kamuya, menfaat sahiplerine ve düzenleyici kuruluşlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaştırılır.

Özel Durum Açıklamaları:
SPK Seri:VIII, No:54 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca kamuoyuna açıklanması gerekli özel durumların gerçekleşmesi durumunda Yöentim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından  bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları İMKB’ye ve KAP’a gönderilir.

Genel Kurul’a İlişkin Bilgilendirme:
Genel kurula ilişkin her türlü bilgi genel kuruldan en az 3 hafta önce şirket merkezi ve şubelerinde incelemeye açık tutulur ve  internet ile kamuya duyurulur.

Açıklama ve Duyurular:

Şirket’in ticari faaliyetleri, güncel konulara getireceği yorumlar, beklentileri ile ilgili yapacağı açıklamalar için Yönetim Kurulu ilgili kişileri yetkilendirir. Yönetim Kurulu ve/veya yetkili personelin basın ile yapacağı görüşmeler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından planlanır ve organize edilir. Tebliğe göre şirketin hisse senedi değerini önemli ölçüde etkileyebilecek gelişmeler söz konusu olduğunda yapılacak açıklamalar aşağıda tanımlanan bilgi vermeye yetkili kişiler tarafından yapılır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri:
Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirket bünyesinde hayata geçirilmesine azami gayret gösterir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayıp uygulamadığına ilişkin uyum raporuna; uygulayamadığı konularda bu hususlara ve gerekçelerine yıllık faaliyet raporunda ve internet sitesinde yer verir.

Kar Dağıtım Politikası:
Şirket Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan kar dağıtım politikası kamuya açıklanır. Bu politika Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve faaliyet raporunda da yer alır.

Beklentilerin Açıklanması:
Şirket Bilgilendirme politikası çerçevesinde, şirket faaliyetlerinde önemli etkileri bulunması beklenen gelişmeler ve benzerleri hakkındaki beklentiler ve hedefler Ortaklık bütçe verileri dikkate alınarak açıklanabilir.  Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörüleri içeremez, yanıltıcı olamaz.

Etik Kurallar:

Oluşturulan etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.

Bilgi Vermeye Yetkili Kişiler:

Kamuya yapılan açıklamalar dışında gelen sorular ve ayrıca yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları ilgili olarak açıklama yapmaya yetkili kişiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Mali İşler Müdürü, Pay Sahipleri İlişkiler Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Ortaklık çalışanları Sermaye Piyasası Katılımcılarından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar.

Kamu ihalelerinin KAP bildirim esasları için tıklayınız.

Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimiz her yıl dağıtılabilir dönem karının en az % 50′ sini Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kar dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp genel kurulun onayına sunulur ve özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur.

Kar payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Genel Kurul tarafından yönetim kuruluna verilecek yetkiyle hükme bağlanır.
Genel Kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kâr payı dağıtımı en geç kâr payı dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kâr payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimiz prensip olarak yıl içinde kar payı avansı dağıtmamaktadır.

Ücretlendirme Politikası

İşbu “Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” yapılacak genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, şirketimizin www.akdenizguvenlik.com.tr adlı internet sitesinde bulundurulur.

Yönetim Kurulu; Yönetim Kurulu üyelerine, Üst Düzey Yönetime ve diğer personele verilecek ücretlerin Şirketin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlar. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Şirkette yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilerin maaşları görev ve sorumlulukların kapsamına göre sabit maaş sistemi şeklinde belirlenmiş olup performansa dayalı bir maaş sistemi sözkonusu değildir.

Yıllık olarak ücretlerde; şirket hedef ve stratejilerini destekleyecek şekilde, şirket iş süreçlerindeki değişimlere ve sektördeki artan risklere göre revizyona gidilebilecektir.

Şirketin ücretlendirme politikasında ise şirketin çalışma koşullarına bağlı olarak ve mevzuattan kaynaklanacak değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girecektir.