Şirketimizin bütün yönetici ve çalışanlarca benimsenmesi ve uygulanması istenen “Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Etik Kuralları” Şirketimizin kurumsal değerini yükseltmek amacıyla tanımlanmıştır. Bu etik kurallar şirket web sayfasında da kamuya açıklanmıştır.

FAALİYETE İLİŞKİN ETİK KURALLAR

-Akdeniz Güvenlik; faaliyetlerini yürürlükteki yasaları, ilgili mevzuatları, ana sözleşmeyi, iç düzenlemeleri ve oluşturulan politikaları esas alarak yürütür.

ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ETİK KURALLAR

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve ana faaliyet alanı olarak direk insana hizmet eden yapısıyla şirketimiz için elde ettiğimiz başarılı sonuçların üzerindeki en büyük etkinin sahip olduğumuz “insan kaynağı” olduğuna inanmaktayız. Bu inancımız doğrultusunda çalışanlarımızdan beklediğimiz iş tanımlarının aşağıdaki etik ilkeler doğrultusunda yürütülmesini hedeflemekteyiz;

-Çalışanlarımız görevlerini ifa ederken kanunlara, mevzuata, şirket içi düzenlemelere ve etik ilkelere uygun olması için gereken dikkat ve özeni göstermeli, Akdeniz Güvenlik’e zarar getirecek her türlü davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdürler. Çalışanlardan, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda bu durum belgeleriyle birlikte Üst Yönetim’e bildirilmelidir.

-Çalışanlar, işyerinde iş arkadaşları ve sahada yöneticileri ile uyumlu çalışmalı, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi/kurum/kuruluşlarla ilişkilerinde ilgili kural ve etik ilkeler doğrultusunda hareket etmelidirler.

-Çalışanlar, şirket olanaklarını kişisel faydaları için kullanamaz; yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde bulunamazlar. Rüşvet dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele ederler.

-Şirketin tüm yöneticileri ve çalışanları, şirketle ilgili kamuya açık olmayan bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar.

-Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati gösterir, gereksiz harcamalardan kaçınırlar. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmazlar, kullanımını engellerler.

-Eğitime önem verir, çalışmakta oldukları iş kolunda mesleki becerilerini geliştirmek ve daha verimli olabilmek için çaba harcarlar.

Çalışanlarımıza ilişkin olarak ise Akdeniz Güvenlik;

-Bütün çalışanlarının güvenli bir iş ortamında çalışmaları ve gelişmeleri için adil ve eşit olanaklar tanır.

-Çalışanlarının haklarıyla ilgili iş yasalarına/sözleşmelere ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.

-Kariyerlerinin gelişimi noktasında yönetim kontrolünce destek sağlar.

MÜŞTERİ VE RAKİPLERLE İLİŞKİLERDE ETİK KURALLAR

-Müşterilerimize sunduğumuz tüm hizmet ve ürünlerimizde, taahhütlerimizi zamanında eksiksiz ve titizlik içerisinde yerine getiririz. İlişkilerimizde dürüstlük uzun vadeli birliktelik ve profesyonellik esastır.

-Müşterilerimize sağladığımız hizmet ve ürünlerde karşılıklı yapılan sözleşme ve sözlü/yazılı taahhütlere uyar/uyulması beklenir. Şirketimiz ayrıca resmi kurum ve kuruluşlarla olan iş ilişkilerinde en yüksek iş ahlakı ilkelerini dikkate alarak, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyetini sürdürmeyi taahhüt eder.

-Müşterilerimizle ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

-Şirketimiz, faaliyet alanında adil rekabet ilkeleri ile hareket etmeyi görev bilir.

HİSSEDARLARIMIZA İLİŞKİN ETİK KURALLARIMIZ

Hissedarlarımıza ve kamuya yaptığımız açıklamalarda verilen bilgilerin zamanında, doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir olmasına dikkat ve özen gösteririz.

Saygılarımızla,
Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş